Obywatele dla Zdrowia

Projekt: „Obywatele dla Zdrowia”

Wartość projektu: 1 397 508,00 PLN (w tym zadanie OFOP: 52 000,00 PLN)

Czas trwania: wrzesień 2016 - czerwiec 2018 

Zasięg projektu: ogólnopolski

Grantodawca: Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator: Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Partner: Rzecznik Praw Pacjenta

Partner: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Strona internetowa projektu

Broszura informacyjna

Grupa docelowa: przedstawicele organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia i reprezentujących środowisko pacjentów tzw. organizacji pacjenckich.

Cel główny:

Wdrożenie modelu współpracy w samorządach województwa lubuskiego jako skutecznej metody partnerstwa w programowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie polityk publicznych.

Zadanie OFOP:

  • wypracowanie Programu współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W trosce o nową jakość dialogu społecznego w ochronie zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w partnerstwie Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych rozpoczęła realizację 3-letniego projektu „Obywatele dla Zdrowia”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Obywatele dla Zdrowia” powstał z potrzeby nawiązania dialogu społecznego i współpracy na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce. Priorytetowym zadaniem „Obywateli dla Zdrowia” jest zwiększenie wiedzy i kompetencji pacjentów oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w życiu publicznym – poprzez udział w konsultacjach społecznych powstających projektów i inicjowaniu rozwiązań w ramach systemu opieki zdrowotnej.