Co pacjenci i obywatele sądzą o pakiecie kolejkowym ministra Arłukowicza? Jest dostępny Raport Fundacji MY Pacjenci z konsultacji społecznych w tej sprawie.

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

Warszawa, 25.06.2014 –  Fundacja MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej w ramach realizowanego projektu promocji konsultacji społecznych w ochronie zdrowia pt. Pacjenci Decydują przeprowadziły wśród organizacji pacjenckich szkolenia dotyczące tzw. pakietu kolejkowego oraz zebrały 626 opinii  pacjentów i obywateli na temat potrzeb i oczekiwań pacjentów w związku z wdrożeniem propozycji resortu zdrowia zmierzającej do skrócenia kolejek. Na podstawie zebranych opinii pacjentów i obywateli  powstał Raport przedstawiający wyniki tych konsultacji społecznych.

http://mypacjenci.org/images/PacjenciDecyduja/pakiet-kolejkowy/Raport_pakiet_kolejkowy_Fundacja_MY_Pacjenci.pdf

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych można stwierdzić, że pacjenci i obywatele nie są przekonani, że zaproponowane przez Ministra Zdrowia zmiany przyczynią się do poprawienia dostępności świadczeń onkologicznych czy skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów. W niektórych przypadkach mogą je one nawet wydłużyć w wyniku konieczności pozyskiwania skierowań do dermatologa i okulisty, które wcześniej nie były wymagane, o czym jest przekonane 75% ankietowanych. Przedstawione przez resort propozycje nie są wystarczająco rozległe, odważne i zdecydowane, żeby doprowadzić do potrzebnej pacjentom radykalnej zmiany polegającej na skróceniu kolejek. Za propozycjami rozwiązań organizacyjnych nie poszły w ślad rozwiązania o charakterze zwiększenia finansowania np. zniesienia limitów na diagnostykę i leczenie onkologiczne. „Zaproponowano w istocie nie skrócenie kolejek do specjalistów, tylko po raz kolejny udoskonalono system monitorowania kolejek już istniejących” – powiedziała Ewa Borek z Fundacji MY Pacjenci.

Żeby skrócić kolejki należy istotnie zwiększyć finansowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Polsce. Obecnie NFZ przeznacza na ten segment opieki 5 mld PLN a pacjenci zostawiają w prywatnych gabinetach 12 mld PLN rocznie. Opieka specjalistyczna jest więc dziś w 70% finansowana przez pacjentów.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna jest wąskim gardłem polskiego systemu ochrony zdrowia. Polscy pacjenci długo czekają na wizytę do specjalistów i ponoszą w związku z tym wysokie koszty opieki w prywatnej służbie zdrowia. Pacjent przeciętnie czeka na wizytę do specjalisty 135 dni i wydaje na opiekę w prywatnych gabinetach 1384 PLN na rok. Co czwarty pacjent korzystał z tzw. szybkiej ścieżki diagnostycznej w szpitalu wskutek utrudnień dostępu do diagnostyki ambulatoryjnej. Co trzeci pacjent trafił do szpitala z powodu braku możliwości rozwiązania problemu zaostrzenia lub powikłań przewlekłej choroby w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

W skuteczność pakietu kolejkowego jako inicjatywy, która poprawi dostęp pacjentów do leczenia onkologicznego wierzy jedynie 23% respondentów. Pojawiają się opinie pacjentów, że zaproponowane rozwiązania mogą paradoksalnie doprowadzić do wydłużenia kolejek do świadczeń w onkologii, wywołanego celową diagnozą onkologiczną mającą na celu pomoc pacjentowi w uzyskaniu szybszego dostępu do badań. Podobnie w skuteczność pakietu kolejkowego jako rozwiązania, które skróci kolejki do specjalistów wierzy zaledwie 18% respondentów.

Pacjenci nie akceptują tego, że decyzje o lepszym finansowaniu wybranej medycznej specjalności (w przypadku pakietu kolejkowego jest to onkologia) podejmuje arbitralnie Minister Zdrowia. Zdecydowana większość respondentów (73%) „zdecydowanie się nie zgadza” lub „nie zgadza się” ze stwierdzeniem, że „Minister Zdrowia może samodzielnie dokonywać wyboru, na leczenie jakich chorób należy przeznaczyć większe środki finansowe". Ponad 50% respondentów uważa, że takie decyzje powinny być podejmowane przy udziale pacjentów czy organizacji pacjenckich, a 37% respondentów uważa, że powinni być w to włączeni wszyscy obywatele.

Pacjenci wyraźnie też wskazują na fakt, że nie powinny być już tworzone nowe ciała decyzyjne w ochronie zdrowia bez udziału reprezentacji pacjentów. Obecność pacjentów w ciałach decyzyjnych dotyczących ochrony zdrowia uważana jest przez zdecydowaną większość respondentów za sprawę istotną i bardzo istotną (od 73 do 87%), przy czym największy odsetek ankietowanych wskazuje na znaczenie obecności przedstawicieli pacjentów w Radzie NFZ i radach oddziałów wojewódzkich NFZ (87%) oraz obecności przedstawicieli pacjentów w Radach wojewódzkich ds. potrzeb zdrowotnych (84%) oraz w Radzie Taryfikacji (73%). Respondenci dostrzegają, iż członkostwo w tych ciałach powinno być poparte odpowiednimi kwalifikacjami bądź doświadczeniem i aż 73% z nich wskazuje, iż powinno ono być oparte na wynikach konkursu kompetencji.

Pacjenci nie mają natomiast problemu z zaakceptowaniem rozwiązań z pakietu kolejkowego, które dają pielęgniarkom prawo do wystawiania recept na leki stosowane w przewlekłej terapii.

„Warto uwzględnić uwagi pacjentów i obywateli zawarte w niniejszym raporcie na etapie prac parlamentarnych i istotnie pakiet kolejkowy naprawić, tak żeby przełożył się na rzeczywiste skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów. Kolejki do specjalistów to główny problem systemu ochrony zdrowia w Polsce” komentuje wyniki raportu Ewa Borek.

 

Fundacja MY Pacjenci wspiera partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewnia wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim, żeby komunikowały skuteczniej swoje problemy i potrzeby. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji. Projekt Pacjenci Decydują jest finansowany z grantów szwajcarskich. Fundacja MY Pacjenci realizuje go we współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej. Obie Fundacje powołały w 2013 roku Grupę ds. zdrowia przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

 

Dotychczas w ramach projektu Pacjenci Decydują przeprowadzono konsultacje społeczne i przygotowano z nich Raporty dotyczące dwu ustaw – implementacji Dyrektywy transgranicznej oraz pakietu kolejkowego. Obecnie trwają konsultacje społeczne ustawy refundacyjnej http://mypacjenci.org/zg-ustawa-refundacyjna.html

KONTAKT: Ewa Borek, [email protected], +48 602 23 64 73

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Dotyczy organizacji członkowskiej: