Nowa organizacja w OFOP - Europejskie Centrum Mediacji

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

Europejskie Centrum Mediacji  to fundacja powstała w 2012 roku z inicjatywy głównie prawników zorientowanych na propagowanie kultury mediacji i oraz jej wdrażanie jako alternatywnego wobec sądu, skutecznego oraz  relatywnie taniego i szybkiego narzędzia rozwiązywania sporów.

Fundacja realizuje swoje zadania statutowe min. poprzez:

  • prowadzenie postępowań mediacyjnych z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, wspólnot mieszkaniowych i sąsiedzkich;
  • działania na rzecz pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz rozwoju etycznego poprzez szkolenia;
  • inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych;
  • propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym;
  • kształcenie i wspieranie inicjatyw społecznych;
  •  edukację w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji;
  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw związanych z przestrzeganiem i respektowaniem praw człowieka;
  • inicjowanie oraz rozwijanie kontaktów fundacji z przedsiębiorstwami i różnymi instytucjami działającymi w obszarze mediacji;
  • poradnictwo prawne, min. poprzez świadczenie bezpłatnych porad prawnych na infolinii dotyczącej KONTAKTÓW Z DZIEĆMI.
Dotyczy organizacji członkowskiej: