Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym

Projekt: „Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” - POKL.05.04.02-00-I27/15

Wartość projektu: 425 484,25 PLN

Czas trwania: luty 2015 – listopad 2015

Zasięg projektu: ogólnopolski

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Informacje o przebiegu projektu: http://ofop.eu/rzecznictwo-i-monitoring/programy-dla-zmiany

 

Cel projektu: Opracowanie i skonsultowanie założeń do programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ministerstwa uczestniczące w projekcie: Ministerstwa uczestniczące w projekcie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Przy każdym miinsiterstwie powstanie Zespół Konsultacyjny, złożony w połowie z przedstawicieli strony rządowej, w połowie z przedstawicieli strony pozarządowej. Zespoły Konsultacyjne wypracują projekty założeń do programów współpracy danego ministerstwa z organizacjami pozarządowymi, które następnie zostaną poddane konsultacjom społecznym. Uwagi zgłoszone w trybie konsultacji zostaną rozważone, naniesione na projekty założeń, a gotowe założenia zostaną przedstawione właściwym ministrom i zaprezentowane na konferencji podsumowującej projekt.