Grupy robocze ds. przyszłego okresu programowania

Grupa robocza OFOP do spraw przyszłego okresu programowania funduszy europejskich 2014-2020 to nieformalne ciało dialogu organizacji trzeciego sektora, powołane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w celu konsultowania i wypracowywania postulatów organizacji  odnoszących się do nowej perspektywy finansowej polityki spójność Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Do najważniejszych zadań grupy należy:

  1. Monitorowanie i konsultowanie z Komisją Europejską i innymi instytucjami unijnymi oraz polskim Rządem dokumentów programujących nowe fundusze  14-20,
  2. Wypracowywanie stanowisk organizacji pozarządowych odnoszących się do wyżej wymienionych dokumentów oraz przedkładanie nowych propozycji i postulatów zawierających spojrzenie trzecie sektora na przyszłość systemu funduszy,
  3. Budowanie zaplecza instytucjonalnego i merytorycznego dla sektora na rzecz silnej reprezentacji organizacji w procesie konsultacji nowej polityki spójności przyszłej perspektywy.

Grupa robocza została powołana we wrześniu 2011 roku. Składa się z około 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych, przeważnie zaangażowanych w prace komitetów i podkomitetów monitorujących oraz innych ciał dialogu zajmujących się obecnym systemem funduszy. Ponadto na spotkania zapraszani są eksperci spoza sektora, z reguły reprezentujący administrację publiczną.  Grono to  nie jest stałe, a liczba uczestników często ulega zmianie. Wynika to z otwartej formy działania jaką OFOP przypisał grupie, w zależności od tematu jakim ma się zajmować. Nie mniej jednak trzon złożony z ekspertów trzeciego sektora pozostaje zachowany.Grupa wypracowała 7 stanowisk, które dotyczyły następujących kwestii:  Rozporządzeń Komisji Europejskiej, Wspólnych Ram Strategicznych, mechanizmu grantu globalnego, idei dobrego rządzenia, funkcjonowania komitetów monitorujących, obszaru innowacji społecznych oraz zasady partnerstwa.

Po wypracowaniu wyżej wymienionych stanowisk prace tego ciała dialogu uległy wyhamowaniu. Wynikało to z braku publikacji dokumentów programujących przez administrację publiczną. OFOP rozpoczął spotkania z przedstawicielami władz, z których wynikał jasny przekaz by organizacje nadal pracowały nad uwagami i postulatami i przekazały je Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, które przygotowuje wstępne założenia do strategii przyszłych funduszy, ale ze względu na negocjacje z Komisją Europejską oraz władzą lokalną i resortami, nie może ich ujawnić. Stąd OFOP postanowił przygotować 12 postulatów organizacji pozarządowych do Rządu RP, które miały odnosić się do podstawowych zasad dla nowego systemu funduszy, które tworzone były w zaciszu gabinetów ministerialnych. Do tego celu Federacja Powołała wraz z Pracownią Badań  i Innowacji Społecznych grupę roboczą 12 postulatów. W skład grupy wchodziły duże federacje oraz organizacje sieciowe takie jak Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich czy Polska Sieć Lokalnych Grup Działania. Grupa opracowała 12 postulatów które podpisało ponad 400 organizacji pozarządowych z całej polski. Postulaty przesłane zostały do minister rozwoju regionalnego Pani Elżbiety Bieńkowskiej, która odpowiedziała na nie w listopadzie 2012 roku wyrażając poparcie dla większości z nich. Był to pierwszy realny sukces działań Federacji na rzecz lepszych funduszy europejskich po 2013 roku. Ponadto grupa wypracowała w grudniu 2012 roku stanowiska w sprawie konsultacji Założeń Umowy Partnerstwa oraz w sprawie samych Założeń, w których domaga się bardziej partnerskich konsultacji oraz formułuje poważne postulaty do najważniejszego dokumentu kształtującego architekturę nowych funduszy – w tym rozważenie utworzenia dodatkowego programu operacyjnego dotyczące innowacji społecznych.

Wolą Federacji OFOP jest połącznie działań obu grup, by jak najlepiej monitorować i konsultować, wypracowywać stanowiska oraz  budować zaplecze instytucjonalne i merytoryczne dla sektora na rzecz silnej reprezentacji organizacji w procesie konsultacji nowej polityki spójności przyszłej perspektywy. Głównym przekaźnikiem działań grupy OFOP jest i będzie strona internetowa http://www.nowaperspektywa.ngo.pl/.

Grupy działają w ramach Programu Reprezentacji NGO finansowanego przez  fundację im. Stefana Batorego i  Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Sekretariat stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 został powołany we wrześniu 2012 roku.  Maon służyć pomocą organizacjom pozarządowym chcącym wziąć udział w debacie nad nową perspektywą finansową 2014-2020. Inicjatorem jego powołania jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji im. Stefana Batorego.

Zadaniem sekretariatu jest przede wszystkim zapewnienie szerszego udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych poprzez monitoring informacji na temat funduszy europejskich i ich systematyczne dostarczanie do przedstawicieli trzeciego sektora oraz udzielanie wsparcia przy procesie konsultacji (również na poziomie regionalnym).

[email protected]

ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa
tel./fax.  (022) 155 60 21      

 

 

W związku ze spotkaniem poświęconym sytuacji osób niepełnosprawnych w nowej perspektywie 2014-2020 i wyraźnym zielonym światłem do współpracy MRR z Grupą 12 postulat...