Programy dla Zmiany

Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym

POKL.05.04.02-00-I27/15

 

Cel projektu:

Opracowanie i skonsultowanie założeń do programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ministerstwa uczestniczące w projekcie: Ministerstwa uczestniczące w projekcie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Termin realizacji projektu:

1.02.2015 – 31.10.2015

Przy każdym miinsiterstwie powstanie Zespół Konsultacyjny, złożony w połowie z przedstawicieli strony rządowej, w połowie z przedstawicieli strony pozarządowej. Zespoły Konsultacyjne wypracują projekty założeń do programów współpracy danego ministerstwa z organizacjami pozarządowymi, które następnie zostaną poddane konsultacjom społecznym. Uwagi zgłoszone w trybie konsultacji zostaną rozważone, naniesione na projekty założeń, a gotowe założenia zostaną przedstawione właściwym ministrom i zaprezentowane na konferencji podsumowującej projekt.

Redakcja ngo.pl przygotowała podsumowanie, które ministerstwa wywiązały się z obowiązku przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi*. Wspomina tam m.in. o rezultatach naszego projektu ...

Zdjęcie prelegentów na konferencji prasowej

W trosce o nową jakość dialogu społecznego w ochronie zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w partnerstwie Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP rozpoczęła realizację 3-letniego projektu „Obywatele dla Zdrowia”,...

Portal ngo.pl opublikował relację z konferencji, na której minister Borys Budka podpisał Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, wypracowanymi przez Zespół Konsultacyjny w ramach naszego projektu "Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie program...

W dniach 21-22 marca Federacja wystąpiła do wszystkich ministrów z pytaniem, czy podjęte zostały prace nad przygotowaniem programów współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi, do czego obliguje ich znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o...

W czterech ministerstwa nastąpiła zmiana – zmiana w podejściu do współpracy z organizacjami pozarządowymi. To najbardziej cenny efekt projektu Programy dla zmiany. Choć programów na szczeblu centralnym nie ma jeszcze wiele, już dziś warto zastanowić się co robić, żeby nie...

Proces tworzenia Programu Współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi różnił się od pozostałych ze względu na specyfikę tego resortu. MSiT tworzą dwie różniące się od siebie części. Jak sama nazwa wskazuje pierwsza z nich zajmuje się sportem, a...