Program reprezentacji NGO

Stała konferencja OFOP-u ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020

Już 18 listopada 2015 r. w godzinach 11:00 - 16:30 zapraszamy na spotkanie do Warszawy, do Centrum Kuluturalnego Ojców Barnabitów przy ul. Smoluchowskiego 1! Tym razem tematem Konferencji będzie "Praktyka wdrażania funduszy europejskich 2014+ z perspektywy sektora obywatelskiego". Program do pobrania pod postem!

Fundusze europejskie 2014-20020. Organizacje mają głos. Czy nie?

Na kogo głosowałeś? Kto wygrał? Czy coś o nim wiesz? Faktycznie reprezentuje Twoje interesy? Czy po wyborach miałeś jakąś informację zwrotną? Czy po wyborach udzieliłeś informacji zwrotnej? Tak, tak - mowa o reprezentantach organizacji w komitetach monitorujących programy operacyjne 2014-2020.

Komitet ds Umowy Partnerstwa

Data: 
22 kwiecień, 2015 - 11:00
Osoba: 
Piotr Frączak

22 kwietnia 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu ds Umowy Partnerskiej. Komitet powołany jest na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a jego istnienie wpisane jest bezpośrednio w Umowę Partnerstwa (choć tam pojawia się nazwa Komitet Koordynacyjny). W poprzednich okresach programowania również istniały podobne ciała, choć same zasady wdrażania Funduszy Europejskich nie wymagają powołania takiego ciała (w przeciwieństwie do obligatoryjnych komitetów monitorujących).

Słowa kluczowe:

Otwarte forum dyskusyjne nt. przyszłego okresu programowania funduszy 2014-2020 na portalu Facebook

OFOP  zaprasza organizacje do przedstawiania swoich pomysłów i postulatów dotyczących przyszłego okresu programowania, na forum dyskusyjnym działającym na portalu Facebook, do którego każdy zainteresowany ma swobodny dostęp. Forum liczy już ponad 180 członków.

OFOP i KIW zachęcają organizacje pozarządowe do realizacji projektów ponadnarodowych

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych nawiązała kontakt z Krajową Instytucją Wspomagającą, która zajmuje się od strony administracji rządowej, wsparciem realizacji projektów ponadnarodowych.

Współpraca KIW i OFOP nie polega jedynie na wymianie informacji i promocji projektów ponadnarodowych. Urzędnicy CPE uczestniczą również w spotkaniach nieformalnej grupy roboczej OFOP ds. przyszłego okresu programowania oraz są włączani w proces wypracowywania stanowisk i postulatów Federacji do przyszłego okresu programowania.

Stanowisko OFOP w sprawie realizacji zasady partnerstwa – odpowiedź na ankietę MRR

W połowie lipca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przesłało do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ankietę dotyczącą jakości realizacji zasady partnerstwa w obecnym okresie programowania 2007-2013.

Grupa robocza ds. przyszłej perspektyw finansowej funduszy europejskich na lata 2014-2020

Grupa robocza OFOP do spraw przyszłego okresu programowania funduszy europejskich 2014-2020 to nieformalne ciało dialogu organizacji trzeciego sektora, powołane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w celu konsultowania i wypracowywania postulatów organizacji  odnoszących się do nowej perspektywy finansowej polityki spójność Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Do najważniejszych zadań grupy należy:

Działania przedstawicielki OFOP w EKES w 2011 roku

Informacja o działalności Marzeny Mendzy-Drozd, przedstawicielki Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w 2011 roku.

W ramach instytucjonalnych struktur europejskich Komitet pełni szczególną rolę: jest on organem konsultacyjnym zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego powołanym jednym z Traktatów Rzymskich (Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) z 1957 roku.

Polska prezydencja w Radzie UE w ocenie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

W czerwcu 2011 roku OFOP wraz z pięcioma innymi organizacjami przekazały do mediów i opublikowały m.in. na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl stanowiska dotyczące ich zdaniem kluczowych kwestii na czas polskiego przewodnictwa w Radzie Unii.

OFOP swoje stanowisko poświęcił przyszłości funduszy europejskich na lata 2014-2020, wskazując następujące punkty, istotne z punktu widzenia tak polityki spójności, jak i interesów organizacji pozarządowych w okresie sprawowania prezydencji:

Kategorie:
Słowa kluczowe:

KSTP: Ruszyły zapisy na VII spotkanie regionalne na Śląsku!

W dniach 18-19 kwietnia zapraszamy na kolejne spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa! Tym razem gościć będziemy na Śląsku - w Katowicach (Park Hotel Diament Katowice, ul. Wita Stwosza 37). Wszystkie osoby zainteresowane tematyką funduszy europejskich, przede wszystkim osoby zaangażowane w pracę w komitetach monitorujących Regionalnych Programów Operacyjnych i podkomitetach monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki zapraszamy na kolejne spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa.

Lista Rad Działalności Pożytku Publicznego

Baza Rad Działalności Pożytku Publicznego - stan na 23.12.2011 - informacje uzyskane z Jednostek Samorządu Terytorialnego, oraz uzupełnione dzięki współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Aktywności Lokalnej, które przeprowadziły monitoring powstawania Rad na swoim terenie.

VIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH 8-9 września Warszawa

Do poniedziałku 21 sierpnia można zarejestrować swój udział w tegorocznym Forum, które odbędzie się w piątek i sobotę 8-9 września na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych, wymaga wykorzystania świadomości, umiejętności, kompetencji i zasobów tkwiących w obywatelach i ich organizacjach.

System dialogu społecznego w realizacji zasady partnerstwa

Współczesny dialog społeczny (rozumiany szeroko jako tradycyjny dialog społeczny i dialog obywatelski) to zinstytucjonalizowana forma relacji władza wykonawcza – zorganizowane grupy obywateli, której istotą są negocjacje, czyli sposób ustalania wspólnych stanowisk czy współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji [por. Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, w: FederalistKa nr 1/2010].

Ankieta dotycząca korzystania z funduszy europejskich wśród małopolskich organizacji

Wiele się słyszy, że fundusze unijne są w mniejszym stopniu dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach perspektywy 2014-2020. Potrzebujemy jednak jako środowisko organizacji konkretnych danych na ten temat, po to, aby mieć argumenty do dalszego działania na rzecz zmian. W tym celu zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. małopolskiego do wypełnienia niniejszej ankiety.

Wrocław. Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji pozarządowych z woj. Dolnośląskiego

Chcesz podzielić się doświadczeniem, zasięgnąć porady, mieć wpływ na środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobaczyć, jak inne organizacje z województwa dolnośląskiego radzą sobie z realizacją projektów? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca br. we Wrocławiu.

Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji z woj. łódzkiego

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego na spotkanie z członkami i członkiniami Komitetów Monitorujących RPO i PO WER dotyczące identyfikacji barier i wyzwań we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Prawo Zamówień Publicznych i Zasada konkurencyjności - co działa a co nie działa i dlaczego?".

Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się!

Fundusze europejskie w instytucji publicznej od kuchni.  Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się!

Zapraszamy Państwa na 3-dniowe spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całość odbędzie się w dniach 15-17 maja 2017 r. nad Zalewem Zegrzyńskim, w okolicach Warszawy.

Stała Konferencja ds. Funduszy Europejskich 2017

Już 20 stycznia 2017 r. zapraszamy na Stałą Konferencję ds. Funduszy Europejskich, która odbędzie się w Warszawie. Całość organizowana jest przy współpracy Fundacji Aktywizacja i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, ul. Bracka 25, III piętro

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w tym miejscu.

Program do pobrania znajduje się tutaj.

Zaproszenie na ostatnie w tym roku webinarium

Wspólnie z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zapraszamy na ostatnie w tym roku webinarium, które odbędzie się już 29 grudnia (czwartek), w godz. 13.00-14.30, pn. „Partnerstwo Tematyczne – czym jest i jak może realizować swoje działania? Rezultat prac Partnerstwa Tematycznego nr 13 – koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego”. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Olender.

Zaproszenie: spotkanie warsztatowe dla członków i członkiń KM

Jak skutecznie wpływać na kształt i wykorzystanie funduszy europejskich

Przychodzi czas pierwszych podsumowań wydatkowania funduszy europejskich, w oparciu o doświadczenia przedstawicieli pozarządowych członków Komitetów Monitorujących, wspólnie przygotowujemy rekomendacje, dotyczące wdrażania funduszy.

Zapraszamy Państwa na 3-dniowe spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz konferencję otwartą, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju. Całość odbędzie się w dniach 18-20 stycznia 2017 r. w Warszawie.

Zaproszenie na webinarium dotyczące MAPY

Razem z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zapraszamy już 20 grudnia (wtorek), w godz. 10.00-12.00 na webinarium w przestrzeni internetowej pn. "Strategiczna Mapa Drogowa - działania wdrożeniowe w 2016 roku i perspektywa na przyszłość". Całość poprowadzi Tomasz Schimanek

Zaproszenie na webinarium i artykuł dotyczący ciał dialogu obywatelskiego

Poniższy tekst dotyczy prac w ramach ciał dialogu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Monitorujących. W związku z treścią artykułu, chcemy Państwa zaprosić do udziału w webinarium, które odbędzie się już 19 grudnia 2016 r., o godz. 13.00 w przestrzeni internetowej.

Sieć "III sektor dla EFS-u" i rekomendacje – co gryzie EFS?

RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne, utworzono we wszystkich 16 województwach w Polsce, a służyć one mają przede wszystkim zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Z tego też powodu podział środków pomiędzy województwa nie jest proporcjonalny do ich wielkości czy zaludnienia, a czynnikiem decydującym o przyznanej kwocie są właśnie wskaźniki gospodarcze.

Rekomendacje sieci "III sektor dla EFS-u" wobec doświadczeń RPO w Małopolsce

Już na początku pragnę zaznaczyć, że przedstawione poniżej informacje i budowane na ich podstawie wnioski i rekomendacje są zbiorem moich osobistych spostrzeżeń, bazujących na udziale w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, oraz moich doświadczeń jako członka zarządu Lokalnej Grupy Działania, członka zwykłego kilku stowarzyszeń w regionie i osoby zajmującej się od 2003 roku w mniejszym bądź większym stopniu funduszami zewnętrznymi, w tym unijnymi.

Sieć "III sektor dla EFS-u" i rekomendacje

Co gryzie EFS?
RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne, utworzono we wszystkich 16 województwach w Polsce, a służyć one mają przede wszystkim zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej.

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzez Odpowiedzialnego Rozwoju-perspektywa organizacji pozarządowych

Dokumenty planowania strategicznego od dłuższego czasu wzbudzają zainteresowanie części organizacji pozarządowych. Wydaje się, że jednak wciąż zbyt małej. Dlaczego? Ponieważ zawierają plany, diagnozy i rozwiązania w obszarach, w których organizacje są aktywne. Jednocześnie przedstawiają wizję całościowego wieloletniego rozwoju poszczególnych dziedzin, regionów czy całego kraju. Tak też jest ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Stała Konferencja, z czym to się je?

Już niedługo odbędzie się spotkanie Stałej Konferencji ds. konsultacji Funduszy Europejskich.  Ale to nie koniec. Zbliża się Stała Konferencja ds. Strategicznej Mapy Drogowej, od lat działa Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. Ciągle jeszcze wiele osób odnosi się do tej formy organizacyjnej z dystansem. Przyzwyczajeni jesteśmy do starych form. Wszyscy oczekujemy czystych modeli – zwolennicy chcą twardych instytucji, ich przeciwnicy pełnej deinstytucjonalizacji.

Doświadczenia, trudności i wyzwania związane z Europejską Współpracą Terytorialną

Dotychczasowa praktyka realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej wskazuje, że organizacje pozarządowe stanowiły trzecią najliczniejszą grupę ich beneficjentów. Jednak mimo aktywności i intelektualnego potencjału jaki ze sobą niosą widoczna jest ich słaba pozycja systemowa.

Słowa kluczowe:
Subskrybuje zawartość