Wniosek grantowy nr 23122 - Program Rzeczniczy OFOP

Tytuł projektu: „Wniosek grantowy nr 23122”

Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego

Czas trwania projektu: 03/2016-08/2017

Kwota dofinansowania dla OFOP: 150 000,00 zł 

Zadanie: Program Rzeczniczy OFOP

Realizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Program Rzeczniczy jest jednym z trzech głównych programów Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Program realizuje cele statutowe związane z rzecznictwem interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich (§2 pkt 3 Statutu) i opiniowaniem prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu ogólnopolskim (§2 pkt 5 Statutu). Zgodnie z misją, OFOP prowadzi działania nie tylko na rzecz członków, ale także w interesie innych podmiotów trzeciego sektora. Celem Programu Rzeczniczego OFOP jest doprowadzenie do stanu, w którym prawo regulujące formy aktywności obywatelskiej, w szczególności osób działających w stowarzyszeniach i fundacjach, będzie odpowiadało potrzebom społecznym, będzie zrozumiałe i stosowane zgodnie z zasadą pomocniczości.

Repozytorium uruchomione w ramach Programu Rzeczniczego OFOP to przejrzysty, ogólnodostępny serwis internetowy, umożliwiający przechowywanie, porządkowanie i łatwe przeszukiwanie skategoryzowanych informacji wraz z dokumentacją. Istotnym komponentem strony internetowej jest zautomatyzowane generowanie wizualizacji danych, pozwalających na szybkie zapoznanie się ze skalą zjawisk określonego rodzaju, częstotliwością ich występowania. Prowadzenie Repozytorium polega w głównej mierze na dokumentowaniu decyzji i aktów wewnętrznych organów administracji publicznej szczebla centralnego oraz innych aktów prawnych dotyczących:

  1. przekazywania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych, w szczególności:· unieważniania konkursów, · modyfikacji priorytetów lub kryteriów, · zmian terminów rozstrzygnięć konkursów,· zmian składu komisji konkursowych,· wstrzymywania przekazywania środków finansowanych mimo pozytywnego rozstrzygnięcia.
  2. powoływania członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eksperckich, w szczególności: · powoływania nowych ciał tego typu, · likwidowania istniejących ciał tego typu,· zmian składu osobowego (odwoływania/powoływania członków),· zmian kryteriów naboru,· zmian zakresu kompetencji,· zmian w zakresie kadencyjności.
  3. programów współpracy ministrów z organizacjami pozarządowymi